Covid-19
Etagram  ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 
Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi 1. TARAFLAR ve TANIMLAR 1.1 İş bu sözleşme, etagram ile Müşteri arasında, Tarafların özgür iradeleriyle müzakere edilerek aşağıda belirtilen hüküm ve koşullarda akdedilmiştir. 1.2 etagram ve Müşteri sözleşme maddelerinde tek başlarına "Taraf", birlikte ise "Taraflar" olarak anılacaktır. 1.3 İşbu Sözleşmede kullanılan terim ve sözcükler, yürürlükteki mevzuata aykırı düşmemesi şartıyla, aşağıdaki anlamlarda kullanılmış olup Sözleşmede tanımı bulunmayan terim ve sözcükler için ilgili mevzuatta yapılan tanımlamalar geçerli olacaktır. 1.3.1 etagram; etagram tarafından 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ‘na göre yönetimi yapılan apartman, bina, avm, plaza, site vb. yapılar için geliştirilen aidat takip ve yönetimine ilişkin yazılımı, 1.3.2 Müşteri; Sözleşmenin imza bölümünde bilgileri bulunan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre atanmış yönetici veya yönetim kurulu olarak tanımlanan, yetkili kılınmış gerçek veya tüzel kişileri; 1.3.3 Kullanıcı; etagram yazılımını kullanan müşteri tarafından, etagram yazılımına erişim için yetkilendirdiği daire sakini, kat maliki, kiracı, tedarikçi, personel ve benzeri gerçek veya tüzel kişileri, 1.3.4 Uygulama; İnternet sitesinden veya mobil platformlardan erişilen ve müşteri ile kullanıcının hizmetine sunulan bina yönetim ve aidat takibine ilişkin yazılımı, 1.3.5 İnternet Sitesi; etagram.com ve alt alan adlarında faaliyet gösteren internet sitesini, 1.3.6 Sunucu; Herhangi ağ ortamında diğer cihazların veya istemci bilgisayarların çeşitli isteklerine hizmet vermek amacı ile tasarlanmış özel bilgisayarlardır. 1.3.7 İçerik; Müşteri veya kullanıcıların etagram programına girdikleri text, dosya vb. gibi materyalleri, 1.3.8 Sistem; etagram yazılımının çalışmasını sağlayan yazılım kümesinin bütünüdür. 1.3.9 Ziyaretçi; İnternet sitesini müşteri veya kullanıcı olmaksızın ziyaret eden üçüncü kişileri; 1.3.10 Kayıt Formu; Müşteri’nin etagram programını kullanmak veya test etmek için internet sitesi üzerinden bina adı, daire sayısı, yönetici bilgileri vb. bilgileri içeren form/formları, 1.3.11 Hizmet(ler); 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ‘na göre yönetimi yapılan apartman, bina, avm, plaza, site vb. yapılar için etagram tarafın geliştirilen etagram programının iş bu sözleşme kapsamında belirtilen koşullar kapsamında kullanım hakkını, 1.3.12 Ek Hizmetler; etagram tarafından sunulan veya satılan ve bu sözleşme hükümlerine tabi olan diğer hizmetleri, 1.3.13 Taahhüt İndirimi; Müşterinin belirli bir süre karşılığı vermiş olduğu etagram kullanım taahhüdüne karşılık, etagram tarafından hizmet bedelinde yapılan indirim, yazılımın ücretsiz kullanımı veya hediye edilen etagram başlıklı SMS ‘leri, 1.3.14 Mücbir Sebep; Sözleşmenin imzalandığı tarihte öngörülmesi mümkün olmayan ve Tarafların dahli olmaksızın gelişen ve Tarafların Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumlulukları kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt veya hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar ile alt yapı sorunları, telefon şebekelerindeki arızalar, elektrik kesintileri veya benzeri halleri, 1.3.15 Sözleşme; işbu Sözleşme ve eklerini ifade eder. 2. SÖZLEŞME KONUSU ve KAPSAMI 2.1 İşbu Sözleşme, Müşteri tarafından, İnternet sitesi üzerinden erişilen bulut tabanlı bina ve site yönetimi uygulamasından (“etagram”) faydalanılmasına ve Müşteri ve kullanıcı tarafından etagram 'a yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. İnternet sitesi kapsamında etagram kullanımına ilişkin olarak etagram tarafından Müşteri ve Kullanıcılara sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır. 3. SÖZLEŞME SÜRESİ 3.1 Sözleşmenin süresi imzalandığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl geçerli olup Taraflardan biri Sözleşmenin sona ermesinden 1 (bir) ay öncesine kadar Sözleşmenin yenilenmemesi talebini yazılı olarak diğer tarafa ihtar etmez ise Sözleşme süresinin sona ermesini takiben 2 (iki) yıl süre ile yenilenecektir. 4. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1 Müşteri, işbu Sözleşme’yi akdetmeye yetkili olduğunu, Sözleşme ve eklerinde beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu, kendisine sağlanan Hizmetler ‘i işbu Sözleşme kapsamında belirlenmiş kullanım kurallarına uygun olarak kullanacağını, işbu sözleşmede ve etagram programında kayıtlı olan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin değişmesi durumunda güncelleyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. 4.2 Müşteri, etagram ‘a girmiş olduğu içeriğin doğruluğundan kendisi sorumludur. Hatalı içerik girişinden kaynaklı yanlış hesaplama veya paylaşımlardan etagram sorumlu tutulamaz. 4.3 Müşteri Hizmetler’i, Sözleşme’nin yapıldığı tarihte “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” kabul eder. etagram, Müşterinin tüm taleplerinin karşılanacağı garantisini vermez; ancak, hizmet kalitesini arttırmak, kapsamını genişletmek ya da çeşitlendirmek amacıyla hizmet içeriğinde ve özelliklerinde değişiklik yapma, yeni modüller(eklenti) ekleme ve çıkarma hakkını saklı tutar. İşbu değişiklikler çevrimiçi (online) olarak yayınlanacak olup etagram ‘un Müşteri’ye ayrıca bir bildirimde bulunma zorunluluğu yoktur. Müşteri’nin, yapılan değişiklikleri gerekçe göstererek etagram ’dan herhangi bir tazminat talep etme hakkı yoktur. 4.4 etagram, işbu Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, etagram yazılımını kendi planları doğrultusunda geliştirilmesi ve sürekli yayınlanması işlerini yapmakla yükümlüdür. 4.5 etagram, Hizmetler ‘in kesintisiz ve sürekli olarak sunulması için gerekli tüm önlemleri alacağını ve Hizmetler ‘in herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda mümkün olan en kısa sürede duruma müdahale edeceğini taahhüt eder. Ancak Mücbir sebepler nedeniyle Hizmetler’in aksaması veya kesintiye uğramasında etagram ‘ın kastı ile oluşmayan diğer her türlü nedenlerden dolayı oluşabilecek kayıp ve zararlardan sorumlu tutulamaz. 4.6 Müşteri, etagram alt yapısı üzerinden göndermiş olduğu SMS ve E-Postaların içeriğinden kendisi sorumludur. Söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dâhil olmak üzere etagram amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. 4.7 etagram, günlük olarak etagram yazılımının veri tabanı yedeğini almakla yükümlüdür. Alınan bu yedeğin genel arıza veya mücbir sebeplerden dolayı doğabilecek olası bir arızada yeniden yüklenmesi için kullanılır. Günlük olarak alınan bu veri tabanı yedeği, program haricinde okunabilir bir yapıda olmadığı için Müşteri ile paylaşılmayacaktır. 4.8 Müşteri, etagram uygulamasına giriş yaptığı içeriklerin kopyasını saklamakla yükümlüdür. etagram, veri kaybını önlemek için gerekli güvenlik politikalarına ve usullerine uymakla beraber, içerik kaybının yaşanması durumunda yaşanan içerik kaybından sorumlu değildir. 4.9 Müşteri, etagram kullanımı esnasında kendi içeriklerinin yedeğini “Dışa Aktar” seçeneği ile MS Excel formatında dışa aktararak almak ve tahsilat, gider makbuzları ile çıktı almış olduğu raporları saklamak ve arşivlemek ile yükümlüdür. 4.10 etagram, Müşterilerin telefon veya e-posta ile bildirdikleri makul talepleri değerlendirerek gerekli görülen ve diğer müşterilere de hitap edecek talepleri güncelleme listesine alarak güncellemeler yapabilir. Yapılan bu güncellemeleri Müşteri peşinen kabul ve taahhüt eder. 4.11 Müşteri, karşılaştığı hata veya sorunları destek@etagram.com adresine bildirmeleri durumunda etagram ’ın en geç 3 (üç) gün içinde cevap vermek ve hatanın önemine göre iş planına almakla yükümlüdür. 4.12 Müşteri, kullanım süresi içerisinde ödeme yapacağı günleri takip etmekle ve son ödeme gününden önce ödemek ile yükümlüdür. Ödeme yapılmaması durumunda etagram sistem tarafından otomatik olarak durdurulacak ve Müşteri ‘nin programa girişi engellenecektir. Bu durumdan doğabilecek olumsuzluklardan etagram sorumlu tutulamaz. 4.13 Müşteri tarafından kullanım ücreti ödenmeyen hesaplar sistem tarafından 15 (on beş) gün sonra pasif edilir ve 15 (on beş) gün sonra da tamamen silinir. 4.14 Müşteri, kullanım ücretini ödemeyerek pasife alınan veya silinen hesapları için sonradan etagram ‘dan bilgi veya belge talebinde bulunamaz. 4.15 Müşteri, etagram yazılımına kendi belirlemiş olduğu E-Posta adresi ve şifre ile giriş yapmaktadır. Şifre güvenliğinin kendisi sorumlu olup, kolay tahmin edilebilir bir şifre tanımlamamalı, e-posta adresinin çalınması durumunda derhal etagram ‘a bilgi vermesi, ortak kullanılan bilgisayarlardan etagram ‘a giriş yapması durumunda işlemlerinin bitiminden sonra mutlaka çıkış yapmalıdır. Belirtilen durumlardan kaynaklı olası bir veri kaybı, içerik girişi vb. durumlarından etagram sorumlu değildir. 4.16 etagram, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup etagram yazılımını kullanılması halinde ilgili değişiklik Müşteri’nin bir sonraki yenileme döneminde yürürlüğe girecektir. Müşteri ‘nin söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme ’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır. 4.17 Müşteri, etagram hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez. 4.18 Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında yer alan diğer koşullar ve şartlar ile bu beyanda taahhütlerine aykırı davranması durumunda etagram sözleşme ’yi feshederek Müşteri statüsünü sona erdirme hakkına sahip olacaktır. 5. ÜCRET ve ÖDEME KOŞULLARI 5.1 etagram, ön ödemeli olarak çalışmaktadır. Müşteri, Hizmetler karşılığında aksi ayrıca yazılı olarak belirtilmedikçe, sözleşme ekinde belirtilen teklif veya program içerisinde belirtilen ücreti, belirtilen son ödeme gününde peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 5.2 Kullanım ücretleri bağımsız bölümün daire sayısına göre hesaplanır ve seçilen ödeme periyodlarında fatura edilir. 5.3 Ödeme periyodları aylık, yıllık, 2 yıllık veya özel teklif olarak belirtilen sürelerde yapılmaktadır. 5.4 Daire sayısı ve ödeme periyoduna göre belirlenen kullanım ücreti sözleşme sonrasında fatura edilir etagram 4691 sayılı kanun uyarınca KDV ‘den muaftır. Kullanım ücreti + 0 KDV olarak fatura edilir. 5.5 Müşteri, etagram kullanmak için beyan edilen ücretleri, ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir. 5.6 Müşteri, etagram ‘u denemek için oluşturduğu hesabı 14 (on dört) gün süre ile ücretsiz kullanabilir. Deneme periyodunun sonunda Müşteri kullanmaya devam etmek isterse kullanım ücretini ödemek koşuluyla etagram ‘u kullanmaya devam eder. 5.7 Müşteri, deneme periyodunda veya sonrasında kart bilgilerini tanımlamış ve aksi belirtilmemiş veya üyelik iptal edilmemiş ise üyelik periyodların da üyeliği otomatik olarak yenilenir. 5.8 Kullanım ücretleri etagram yazılımı içerisinden kredi kartı ile ödeyebilir veya TR59 0011 1000 0000 0081 2543 09 IBAN numarasına havale edilir. 6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 6.1 İnternet Sitesi ve etagram üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat etagram’a aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri’ye İnternet Sitesi ve etagram'ı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve İnternet Sitesi’ne ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm İnternet Sitesi ve etagram’a ilişkin hakların ve menfaatlerin Müşteri’ye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında etagram’a Müşteri’nin etagram’a erişimi, etagram'ı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. etagram, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir. 6.2 Müşteri, hiçbir şekilde ve nedenle İnternet Sitesi’ni veya etagram'ı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde İnternet Sitesi üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, İnternet Sitesi’nden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. İnternet Sitesi’ne ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, etagram’ın açık izni olmaksızın İnternet Sitesi’ne veya İnternet Sitesi’nden link verilmesi kesinlikle yasaktır. 6.3 Müşteri, herhangi bir şekilde etagram’ın (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır. 7. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞÜ ve FESHİ 7.1 İşbu Sözleşme Müşteri tarafından kabulü birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. 7.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme ’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. 7.3 Sözleşme süresi dolmadan Müşteri ‘nin fesih talebi olması durumunda sözleşme öncesi hediye edilen hizmet veya ürünlerin ücreti Müşteriden talep edilebilecektir. 7.4 Taraflardan birinin işbu Sözleşme ’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Müşteri tarafından gerçekleştirilmesi halinde etagram aykırılık giderilene kadar Müşteri statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Müşteri ’nin yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde etagram Sözleşme ’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir. 7.5 Sözleşme’nin feshi Tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Müşteri, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle İnternet Sitesi ve etagram 'ı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Müşteri’ye para iadesi yapılmaz. 7.6 Müşteri ’nin hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde etagram işbu Sözleşme ’yi feshedebilecektir. 7.7 Sözleşme’nin feshedildiği hallerde etagram Müşteri’ye ait İçerik ’i saklamak zorunda değildir. 8. SIR SAKLAMA ve GİZLİLİK HÜKÜMLERİ 8.1 Taraflar, iş bu sözleşme kapsamında kendisine verilen/iletilen bilgilerle, başta ürün, hizmet fiyatları ile müşteri bilgileri olmak üzere, bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın gerek yazılı gerekse elektronik ortamda, öğrendiği tüm bilgileri ve iş bu sözleşmedeki finansal hükümleri gizli bilgi ve ticari sır olarak kabul edeceğini, bu bilgileri hiçbir gerekçe ile ifşa etmeyeceğini ve üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını, iş bu maddeye aykırı hareket etmesi durumunda karşı tarafın uğrayacağı zararların giderileceğini kabul eder. 8.2 etagram, Müşteri’nin hizmetleri kapsamda barındırdığı bilgi, dosya vb. dokümanları yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması zorunlu olduğu durumlarda üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşabilir. Bu durumdan dolayı Müşteri, etagram ’dan herhangi bir hak ya da tazminat talebinde bulunamaz. 9. DİĞER HÜKÜMLER 9.1 Sözleşme, 634 s. Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca atanmış yönetici veya yönetim kurulu olarak tanımlanan, yetkili kılınmış gerçek veya tüzel kişilerin her ne sebeple olursa olsun değişmesi halinde dahi geçerliliğini ve bağlayıcılığını sürdürür. 9.2 Sözleşme ve ekleri, Taraflar arasındaki Sözleşme’nin tamamını teşkil eder. Sözleşme dışında, Sözleşme öncesi ve sonrasında Taraflar arasında yapılan görüşmeler ve müzakereler kapsamındaki beyanlar Sözleşme’nin bir parçası değildir ve Sözleşme hükümleri ancak yazılı olarak değiştirilebilir. Sözleşme maddelerinden biri veya birkaçının herhangi bir nedenle geçersiz olması halinde, Sözleşme’nin diğer maddeleri geçerliliğini koruyacaktır. 9.3 etagram 'ın' sorumluluğunu sınırlayan hükümlerden birinin yetkili mahkeme tarafından mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve etagram 'ın sorumluluğunu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve etagram 'ın Sözleşme’den doğan sorumluluğu buna uygun olarak belirlenecektir. 9.4 Sözleşme’de belirtilen Tarafların adresleri Tarafların tebligat adresleri olup Sözleşme kapsamında yapılacak tebligatlar bu adreslere yapılacaktır. Müşteri, tebligat adresinin değişmesi halinde değişen adresi etagram ’a derhal bildirmekle yükümlüdür. Aksi taktirde, bu Sözleşme’de bulunan adresi geçerli tebligat adresi olarak kabul edilecektir. 9.5 etagram Müşteriler’e sunduğu Hizmetler kapsamında üçüncü gerçek veya tüzel kişilerle çalışabilir. Müşteri ile etagram 'ın çalıştığı üçüncü kişiler arasında yapılacak sözleşmelerde etagram taraf olmayacağı gibi, etagram üçüncü kişiler tarafından Müşteri’ye verilecek hizmetlere ilişkin herhangi bir sorumluluğu yoktur. 9.6 Müşteri, işbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta, etagram 'ın sunduğu Hizmetler’e ilişkin olarak oluşturduğu kayıtların geçerli ve bağlayıcı olduğunu ve kesin delil teşkil edeceğini ve işbu maddenin 6100 sayılı HMK’nın 193. maddesi anlamında bir yazılı delil sözleşmesi beyanı anlamında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.7 Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkları çözmeye Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir ve Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir. 9.8 İşbu Sözleşme Müşteri 'nin etagram sitesine üye olması ile yürürlüğe girmiş ve bu sözleşmeyi peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.
  • 7/24 Müşteri Hizmetleri : 0 850 840 74 06
  • Yardım Merkezi : yardim@etagram.com
"Kodder"
"BannerAyak"
"Bildirim"
Copyright © 2021 etagram.com